text.skipToContent text.skipToNavigation

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Oświadczenie prawne

Materiały zawarte na tej stronie („Strona”) są dostarczane przez firmę Duni AB jako usługa dla jej klientów. Mogą być wykorzystywane tylko do celów informacyjnych. Można pobierać pojedyncze kopie materiałów pod warunkiem, że przestrzega się poniższych postanowień.

Pobierając jakiekolwiek materiały z tej strony, akceptujesz przedstawione tu warunki. Jeżeli ich nie akceptujesz, nie korzystaj z tej strony ani nie pobieraj z niej żadnych materiałów.

Informacje dotyczące znaków towarowych

Wszelkie nazwy, logo i znaki towarowe stanowią własność firmy Duni, jej podmiotów stowarzyszonych, powiązanych z nią firm, licencjodawców lub partnerów joint venture.

Znaków towarowych i nazw marek firmy Duni można używać tylko zgodnie z warunkami określonymi w tym Oświadczeniu prawnym lub po uzyskaniu wcześniejszej zgody firmy Duni.

Jakiekolwiek wykorzystanie ich w reklamie lub promocji produktów firmy Duni wymaga odpowiedniego zatwierdzenia.

Licencja na ograniczone stosowanie / jedną kopię

Cała zawartość strony, w tym tekst, grafiki, logo, ikony przycisków, obrazy, nagrania dźwiękowe i oprogramowanie, stanowią własność firmy Duni lub jej dostawców treści i są chronione szwedzkim i międzynarodowym prawem autorskim. Nieupoważnione korzystanie z tych materiałów lub ich dystrybucja może naruszać przepisy dotyczące praw autorskich, znaków towarowych lub inne i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym.

Ta strona ani żadna jej część nie może być reprodukowana, duplikowana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana ani w żaden inny sposób wykorzystywana do celów handlowych, które nie są wyraźnie dozwolone przez firmę Duni. Możesz pobrać jedną kopię informacji zawartych na stronach firmy Duni na jeden komputer do użytku osobistego, niekomercyjnego i wewnętrznego, chyba że firma Duni udzieli Ci odpowiedniej licencji na piśmie.

Nie możesz modyfikować, wykorzystywać ani przekazywać tych materiałów do celów handlowych ani usuwać z nich żadnych informacji o prawach autorskich lub wynikających z tytułu własności. Zobowiązujesz się zapobiegać nieupoważnionemu kopiowaniu tych materiałów i zapewnić, by wszyscy pracownicy Twojej organizacji (jeśli dotyczy) stosowali się do tych zastrzeżeń.

Firma Duni nie udziela Ci żadnego wyraźnego ani dorozumianego prawa związanego z jakimikolwiek patentami, prawami autorskimi, znakami towarowymi lub tajemnicami handlowymi.

Wyłączenie gwarancji

Zawarte tutaj informacje są dostarczane „tak, jak są”, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym związanych z możliwością sprzedaży, nienaruszaniem praw własności intelektualnej i przydatnością do określonych celów. Ewentualne łącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych, zamieszczone na tej stronie przez firmę Duni, służą wyłącznie wygodzie użytkowników, a firma Duni nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji zawartych na takich stronach.

Firma Duni nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bez ograniczeń, z powodu z utraconych korzyści, tymczasowego zaprzestania działalności, utraty informacji, wynikającej z ich wykorzystania bądź niemożliwości ich wykorzystania, nawet w przypadku gdy firma Duni została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.

Firma Duni nie gwarantuje również dokładności ani kompletności informacji, tekstów, grafiki, łączy ani innych elementów, które mogą stanowić część zamieszczonych tu materiałów. Firma Duni może w każdym momencie, bez uprzedzenia, wprowadzać zmiany w opublikowanej treści bądź opisanych produktach. Nie zobowiązuje się do uaktualniania informacji ani innych materiałów zawartych na Stronie.

Materiały użytkownika

Wszelkie materiały, informacje lub inne treści przekazane do strony lub w niej opublikowane będą uznawane za niepoufne, niewyłączne, wolne od tantiem, nieodwołalne, podlegające w pełni dalszemu licencjonowaniu i niestanowiące własności prywatnej („Treści”). Firma Duni nie ponosi odpowiedzialności za Treści.

Ma prawo do ujawniania, kopiowania, rozpowszechniania, załączania i/lub korzystania w inny sposób z Treści wraz z wszelkimi danymi, obrazami, dźwiękami, tekstem i innymi zawartymi w nich elementami zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych według własnego uznania.

Jeżeli prześlesz do Strony swoje dane osobowe lub w inny sposób przekażesz je firmie Duni, wyrazisz tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez firmę Duni do celów oceny Twoich informacji oraz promowania produktów i usług firmy Duni. Udzielasz jej także prawa do przekazywania tych danych państwom trzecim i publikowania tych informacji w Internecie. Firma Duni ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, określoną przepisami prawa szwedzkiego, i można się z nią kontaktować w przypadku niezgodności danych lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi.

Inne

Może zmienić te Warunki w dowolnej chwili poprzez aktualizację tej strony.

Firma Duni zastrzega sobie wyłączne prawo do (1) zmiany tego Oświadczenia prawnego, (2) monitorowania i usuwania opublikowanych treści oraz/lub (3) zaprzestania udostępniania zawartości Strony w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia.

Jeśli którekolwiek warunki, zasady lub postanowienia zawarte w tym Oświadczeniu prawnym zostaną uznane za niezgodne z prawem, niewłaściwe, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych warunków, zasad i postanowień w żaden sposób nie zostanie naruszona.